sobota, 16 czerwca 2012

Działania zapobiegawcze - diagnostyka pojazdów.

Obsługa Techniczna Samochodu

Autorem artykułu jest Waldemar Wrześniak


Na czym polega obsługa techniczna pojazdu?  
Na co zwracać uwagę podczas obsługi.  
Co mogą oznaczać różne dźwięki wydawane przez silnik jak je rozpoznawać.

Przez pojęcie obsługa techniczna rozumie się planowo wykonywane czynności, których celem jest zapobieganie przedwczesnemu zużywaniu się części pojazdu oraz utrzymanie pojazdu w gotowości technicznej do eksploatacji. Naprawa i wymiana części nie wchodzą w zakres obsługi technicznej. Celem obsługi technicznej jest umożliwienie osiągnięcia jak najlepszych wyników pracy samochodów przez uzyskanie:
- najwyższej gotowości technicznej
- najdłuższych przebiegów międzynaprawczych
- najniższych kosztów utrzymania pojazdu
- najdłuższego opłacalnego okresu użytkowania pojazdu
Przez pojęcie przegląd techniczny rozumie się czynności związane z ustaleniem stanu technicznego pojazdu (jego poszczególnych zespołów, podzespołów i mechanizmów). Przegląd techniczny wchodzi w skład obsługi technicznej lub też może być przeprowadzony poza obsługą techniczną, w celu sporządzania wniosku na naprawę zespołu,podzespołu lub pojazdu.
Obsługę techniczną samochodów należy wykonywać ściśle w zakresie i w terminie podanym w fabrycznej instrukcji obsługi, która jest dodawana do każdego samochodu przez wytwórnię. W razie braku fabrycznej instrukcji obsługi należy przyjąć ogólne wytyczne.
Rozróżnia się następujące rodzaje obsługi technicznej:
- obsługa zerowa przed sprzedażą somochodu
- obsługa codzienna
- obsługa okresowa
- obsługa w okresie docierania
Obsługa zerowa niedotyczy przeciętnego użytkownika pojazdu polega bowiem na usunięciu usterek, które ewentualnie mogły być nie zauważone przez kontrolę techniczną wytwórni, oraz tych usterek, które mogły powstać w czasie transportu pojazdu. Celem tej obsługi jest dostarczenie nabywcy w pełni sprawnego pojazdu.
---
http://wszystkomotoryzacja.blogspot.com


Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl